Stafi

ADMINISTRATORËT DHE UDHËHEQËSIA E SHKOLLËS

Emri Mbiemri Vendi i punës
1 Mensur Jakupi Drejtor
2 Musa Alili Ndihmës drejtor
4 Mejtin Bajrami Sekretarë-Arkatar
5 Besime Kamberi Psikologe
6. Enver Aliu Bibliotekiste

7.

8.

Sllavica Jovcevska

 

Kontabiliste

 

ARSIMTARËT E GRUPIT KLASORË 

Emri Mbiemri Vendi i punës
1 Ibadete Kashtanjeva Parashkollorë
2 Melihate Sulejmani Parashkollorë
3 Imran Alii Gr. klasorë
4 Luljeta Jakupi Gr. klasorë
5 Drita Ramadani Gr. klasorë
6 Emine Arifova Gr. klasorë
7 Nuran Ramadani Gr. klasorë
8 Irfete Fazliu Gr. klasorë
9 Semrane Fezliovska Gr. klasorë
10 Naxhije Gjureci Gr. klasorë

 

ARSIMTARËT  LËNDORË

Emri Mbiemri Vendi i punës
1 Fadil Hebipi Histori-Gjeografi
2 Nurane Ramadani Biologji
3 Nexhmedin Fazliu Gj.Shqipe,Gj.Maqe
4 Hamide Hiseni Gj.Frenge
5 Sebaat Asim Gj.Maqedone
6 Rushan Fazliu Gj.Shqipe
7 Isni Iseni Histori
8 Sami Murati Matematikë
9 Fadil Ramadani Matematikë
10 Resmije Halili Fizik-Kimi
11 Rahman Alija Edukatë fizike
12 Ajsel Hebipi Gj.Angleze
13 Adifet Ramadani Informatikë
14 Mexhait Ameti Gj.Angleze
15 Zulkani Suma Muzik
16 Besa Jakupi Gj.Angleze
17 Sermedije Latifova Kultur qytetare
18 Emine Arifi Gj.Gjermane
19 Agan Jakupi Ars.fizik

 

PUNTORËT TEKNIK

1 Erduan Tahiri Nikoqir
2 Rexhail Arifov Haus majstor
3 Semra Ameti Punëtor teknik
4 Ramush Alili Punëtor teknik
5 Sefer Nuredini Punëtor teknik
6 Liljana Mijalkova Punëtor teknik
7 Amet Ibraimi Punëtor teknik