Shkolla Fillore Bajram Shabani

SHFK,, Bajram Shabani,, Kondovë është e ndërtuar në vitin 1979.. Është shkollë qendrore e cila posedon të gjitha kushtet për mësim kualitativ. Dy vitet e fundit( 2019-2020)  u bë edhe renovimi total I kësaj shkolle të cilat ishin të finasuara nga ana e Komunës së Sarajit , Ministris së Arsimit dhe iniciativat e bashkfshatarëve tanë të Kondovës. Falë këtyre donacioneve shkolla jonë mundë të themi se llogaritet edhe si shkollë gjysëm e dixhitalizuar pasiqë posedon kabinet të informatikës me 25 kompjuter funksional dhe 8 klasa me kompjuter statik për zhvillim të mësimit në distancë( online)

Për momentin shkolla posedon 19 paralele me 42 të punsuar , ku nga këto 30 janë arsimtarë,6 janë personel teknik  4 janë administratë dhe 2 udhëheqësa..

Drejtor i shkollës është Mensur Jakupi me përvojë 20 vjeçare në arsim.